Latest Posts

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा (Bhandara) : महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाव्दारे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाच्या इयत्ता १० वी व १२ वी च्या परिक्षेत सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांमधुन विभागातुन जिल्ह्यातुन तालुक्यातुन/शाळेतुन/कनिष्ठ महाविद्यालयातुन प्रथम येणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना राज छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार सन २००३-०४ या शैक्षणिक वर्षापासून देण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.

त्या अनुषगाने भंडारा जिल्ह्यातील कार्यरत शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राचार्य यांनी त्यांच्या शाळेतुन/ कनिष्ठ महाविद्यालयातुन सन २०२३-२४ या सत्रातील फेब्रुवारी व मार्च २०२४ मध्ये इयत्ता १० वी व १२ वी च्या परिक्षेत प्रथम आलेल्या अनु. जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव या कार्यालयास तात्काळ सादर करावे. या योजनेच्या अधिक माहीती करीता सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, कार्यालयास त्वरीत संपर्क साधावा. असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभागाचे बाबासाहेब देशमुख यांनी कळविले आहे.

पात्र विद्यार्थ्यांना मिळणारी पुरस्काराची रक्कम खालील प्रमाणे –

विभागातुन प्रथम : ५० हजार रु.
जिल्ह्यातुन प्रथम : २५ हजार रु.
तालुक्यातुन प्रथम : १० हजार रु.
शाळेतुन/कनिष्ठ महाविद्यालयातुन प्रथम : ५ हजार रु.

अधिक माहीतीसाठी व संपर्कासाठी पत्ता -सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, भंडारा या कार्यालयाचा पत्ता : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हा परिषद चौक, भंडारा दुरध्वनी क्र. ०७१८४-२५२६०८ Email id: acswobhandara@gmail.com वर संपर्क साधावा.

Latest Posts

Don't Miss